Chi tiết bài viết

  • Kit tách tế bào MojoSort
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 388
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

MojoSort Magnetic Cell Separation System

MojoSortTM là hệ thống tách tế bào từ tính của BioLegend cho việc phân lập và tinh sạch các tế bào từ các quần thể không đồng nhất. MojoSortTM đạt được hiệu suất vượt trội với một mức giá tuyệt vời.

BioLegend MojoSort™ Protocol Video - YouTube

Cách thực hiện BioLegend MojoSort mô tả những bước chung yêu cầu để thực hiện việc lựa chọn Positive hoặc Negative sử dụng sản phẩm tách tế bào từ tính MojoSort.

Related News