Chi tiết bài viết
  • 96Well
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 4207
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

96Well

PCR/gel purification kit

FavorPrep™ 96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit

 

total RNA kit

FavorPrep™ 96-Well Total RNA Kit

 

viral RNA/DNA extraction kit

FavorPrep™ 96 well Viral DNA/RNA extraction kit

 

genomic DNA extraction kit

FavorPrep™ 96-Well Genomic DNA Extraction Kit

 

plasmid extraction kit

FavorPrep™ 96-Well Plasmid Kit

 

PCR_cleaning_up_kit

FavorPrep 96-well PCR Clean-Up Kit

Related News