About Us

Medivision is a distribution company specialising in the sale and support of Life-science and Diagnostic related products. The company was established in mid  2018,  main office in Ho Chi Minh city and currently have 2 Divisions – Life Science and Molecular Diagnostics. With young, active but experienced sales team,  strong-background application scientists and complement product lines, our purpose is developing in -depth, rather than in-width solutions for our dedicated customer.

Towards the future: In the future, we would like to develop various full package solutions for Cell Biology lab, Molecular Biology lab, and give new ideas for maximizing productivity of customers’ current facilities

Medivision là công ty phân phối chuyên bán và hỗ trợ các sản phẩm liên quan đến Khoa Học Đời Sống và Chẩn Đoán. Công ty được thành lập vào năm 2018, văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện có 2 mảng - Khoa Học Đời Sống  Chẩn Đoán Phân Tử. Với đội ngũ bán hàng trẻ và năng động nhưng giàu kinh nghiệm, các nhà khoa học ứng dụng có nền tảng vững chắc và các dòng sản phẩm bổ sung, mục đích của chúng tôi là phát triển các giải pháp theo chiều sâu, thay vì chiều rộng cho khách hàng tận tâm của mình. 

Tầm nhìn & sứ mệnh: Trong tương lai, chúng tôi muốn phát triển các giải pháp trọn gói khác nhau cho Phòng thí nghiệm Sinh học Tế BàoPhòng thí nghiệm Sinh học Phân Tửđưa ra ý tưởng mới để tối ưu hóa năng suất của các cơ sở hiện tại của khách hàng.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shares